Zapewnienie ciągłego doskonalenia Kaizen w przedsiębiorstwie - sprawdź, w jaki sposób zastosować cykl PDCA


Firmy starają się obecnie oferować towary a także usługi, które nie jedynie spełniają, ale też wyprzedzają oczekiwania klientów. Zarazem pozostając konkurencyjne, muszą redukować koszta. Organizacje, zarówno duże jak też mniejsze, wymagają całościowego podejścia do spraw jakości, jakie uwzględniają poprawę aspektów jakościowych a także optymalizację wydatków.


Norma ISO 9001:2015 jest to międzynarodowa norma określająca wymagania, jakie musi spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Wprowadzanie systemu zarządzania jakością może odbywać się we wszelkich organizacjach, bez względu od ich wielkości oraz typu. Wśród korzyści wypływających z wdrożenia normy ISO 9001:2015 znajdują się: usprawnienie wewnętrznego przepływu informacji, zwiększenie zaufania klientów, poprawa obsługi – ujednolicenie reguł postępowania, zwiększenie konkurencyjności, obniżka kosztów działalności, właściwy podział uprawnień poprzez uzyskanie następujących uprawnień dla wyselekcjonowanych pracowników: audytor wiodący.
audyt
Author: parylo00
Source: http://www.freeimages.com


Audytor wewnętrzny realizuje w przedsiębiorstwie audyty realizowanych systemów. Określa, czy systemy owe są zgodne z wymaganiami normy, skutecznie realizowane jak też utrzymywane. W toku audytu, audytor zbiera nieodzowne dowody z audytu i gromadzi dokumentację konieczną do opracowania protokółu z auditingu - zobacz, jakie aktualizacje zaszły w normach ISO. Przeprowadzenie audytu umożliwia poznać tak silne jak też słabe strony jednostki, przy czym dla słabych niezbędne będzie wskazanie stosownych działań korygujących i zapobiegawczych. Audytor, zgodnie z postulowaniami normy, musi posiadać należyte kwalifikacje do przeprowadzania auditingów.


Szkolenia dla audytorów poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną jak też szkolenie praktyczne, przygotowują do piastowania funkcji audytora wiodącego Systemu Zarządzania Jakością - czytaj o szkoleniach Akademii EcoMS. Konwersatorium jak też wykłady przeplatane są konkretnymi treningami powiązanymi ściśle z dziedziną branży uczestników. Szkolenia >> szkolenia z zarządzania zespołem dla audytorów obejmują m.in: najistotniejsze definicje tyczące się auditingu a także działań poaudytowych, tok audytu, zawiadomienie o audycie: kto sporządza, kogo dotyczy, aktywności poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności.

Tags: audyt, system, system zarządzania jakością