Podział nieruchomości Podstawowe porady.


Podział nieruchomości to jedna z podstawowych usług, oferowanych przez specjalistów, których głównym polem działalności jest geodezja. Proces ten jest także jednym z najbardziej istotnych elementów zarządzania nieruchomościami. Jednym z celów sporządzania projektów podziału gruntów jest skuteczne wykorzystanie potencjału danej nieruchomości, zachowując jednocześnie zgodność realizowanych działań z wymogami prawa budowlanego oraz Ustawy regulującej zagospodarowanie przestrzenne.

Podział nieruchomości ma na celu wydzielenie minimum dwóch nowych działek z nieruchomości objętego procesem. Jest to istotny etap procesu inwestycyjnego, który pozwala dostosować teren do planowanej inwestycji.

Jeśli po przestudiowaniu omawianego problemu, będziesz mieć chęć na więcej danych, to kliknij i przeczytaj, jakie porządne informacje (https://olszewscy.org.pl/) zawiera ten tekst.

Pozwala również na administrowanie prawem własności, do wyodrębnionej części nieruchomości pierwotnej.

Z punktu widzenia prawa, proces podziału gruntu, ma umocowanie w Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Wszystkie wymienione regulacje prawne kształtują zasady, w ramach których poruszają się firmy oferujące usługi geodezyjne - ciąg dalszy.

W rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość to grunt wraz z częściami składowymi.

Poszukujesz użytecznych artykułów? To dobrze, ta strona internetowa architektoniczne wizualizacje 3d z pewnością Cię zainteresuje, ponieważ są na niej dużo niezwykle ciekawych danych.

Od tej zasady, wyjątkiem są lokale będące odrębnym przedmiotem własności.

Proces podziału gruntu zawiera w sobie podział danego gruntu na części, co następuje poprzez ustalenie granic podziału oraz przygotowanie stosownej dokumentacji, która jest wymagana przez prawo - zajmuje się tym pracownik geodezyjny.
Proces przeprowadzany jest z z podziałem na następujące etapy:

- przygotowanie początkowego podziału,

- określenie zgodności projektu z wytycznymi lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego,

- przygotowanie protokołu z czynności przyjęcia granic,

- utworzenie przez geodetę projektu podziału z uwzględnieniem projektowanych granic,

- uzyskanie decyzji o podziale gruntu, wydawanej przez stosowny organ administracji,

- przedstawienie nowych granic stronom biorącym udział w postępowaniu,

- uzyskanie dokumentu potwierdzającego przyjęcie dokumentacji podziałowej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


Wyświetl większą mapę

Podział nieruchomości możne być przeprowadzony w ramach dwóch trybów postępowania. Pierwszym jest tryb administracyjny, odnoszący się do działek budowlanych i uzależniony od decyzji organu administracji, drugim, tryb podziału nieruchomości leśnych i rolnych, w przypadku którego decyzja administracyjna jest zbędna, a podstawę stanowi dokumentacja podziałowa.

Do formularza dotyczącego podziału gruntu załączyć trzeba:

- dokumentację potwierdzającą prawo własności nieruchomości,

- wypis z Ewidencji Gruntów i Budynków oraz kopię mapy ewidencyjnej,

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu lokalnego,

- roboczy projekt podziału.

Warunkami koniecznymi, umożliwiającymi podział gruntu są zgodność z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

Tags: projekt, nieruchomości, mapy, grunt, usługi, ustawy, dokumentacja, teren

Author: M.G.