Kwota gwarancyjna, interwent uboczny


Kaucja gwarancyjna jest to suma pieniężna zdeponowana w celu udzielenia zabezpieczenia dotrzymania deklaracji i stanowi równolegle zadośćuczynienie za straty jakie mogą powstać z powodu nieodpowiedniego wykonania zamówienia. Kaucja nie jest zaliczana na konto ceny i zostaje zwrócona w przypadku pożądanego wywiązania się z umowy.
polecana strona
Author: Alexander Nie
Source: http://www.flickr.com
Chociaż w przypadku niedopełnienia umowy może czynić
pracownicy firmy
Author: Piotr Drabik
Source: http://www.flickr.com
zadośćuczynienie, albo może być przekazana na pokrycie kosztów usunięcia niedociągnięć, mankamentów. O ile zakwalifikowanie kwoty jako zadatku powoduje konieczność zapłacenia podatku, to jeżeli wpłacana jest kaucja gwarancyjna nie musimy od niej płacić podatku. Zwyczajnie mówiąc przyjęcie przez usługodawcę kaucji stanowiącej zabezpieczenie wypełnienia umowy nie podlega opodatkowaniu. Tymczasem bywa, że wpłacona przez kontrahenta kaucja gwarancyjna może zostać „zamieniona” na przedpłatę należną na konto dostawy, usługi. Może być również tak, iż pobrana przez sprzedawcę kaucja zostaje zatwierdzona przez strony umowy jako honorarium za sfinalizowaną dostawę, dokonaną usługę.

Interwencja uboczna to instytucja w postępowaniu cywilnym włączająca przystąpienie osoby trzeciej do jednej ze stron postępowania i mająca interes, aby kwestia rozstrzygnęła się na korzyść strony do, której przystąpiła. Osoba ta to interwenient uboczny (interesujące wiadomości). Interwenient może dołączyć do rozprawy prawie w każdym stadium postępowania. Chcąc przystąpić do postępowania ma obowiązek zgłosić się i przedłożyć interes prawny, interes prawny jest warunkiem dopuszczenia interwenta ubocznego.Interwenient uboczny informowany jest przez sąd spory sądowe generalny wykonawca o godzinach rozpraw, dostarczane mu są dokumenty procesowe i decyzje. Ma prawo powoływać świadków, wnosić wyjaśnienia, zadawać świadkom zapytania. Za zgodą stron postępowania, w czasie postępowania może zajmować miejsce po stronie do której przystąpił. Jasne wydaje się, że działania podejmowane przez interwenta nie mogą być sprzeczne z czynnościami strony do, której dołączył. Może także zdarzyć się, że obydwie strony postępowania tj. powód i pozwany nie godzą się na akcesję interwenienta ubocznego do procesu, sprzeciw taki to opozycja. Opozycja może być wniesiona do czasu najbliższej sprawy.

Tags: umowy, pisma, wpłaty, rozprawy