Kreowanie rezerwy na świadczenia dla pracowników jest obowiązkiem pracodawcy, wprowadzonym Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6


Z definicji zawartych w ustawie o rachunkowości, jak też z postaci obowiązującego wzoru bilansu wynika, że należy tworzyć rezerwę, na prawnie wiążące zobowiązania, do dokonywania świadczeń na rzecz pracowników. Jednym z elementów polityki rachunkowości jest właściwa wycena, a następnie utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze. Należą do nich na przykład odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe czy różnego rodzaju inne gratyfikacje dla pracowników.


Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa, przyszłe zobowiązania. Rezerwy takie, tworzy się w ciężar kosztów podstawowej działalności jednostki. Do świadczeń pracowniczych, na które w praktyce najczęściej tworzone są rezerwy, należą: świadczenia po okresie zatrudnienia. Świadczenia pracownicze, które są należne po zakończeniu zatrudnienia to na przykład rezerwy emerytalne (więcej informacji)
Pracodawca
Author: Vernon Chan
Source: http://www.flickr.com
i inne świadczenia emerytalne: ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia. Tworzenie rezerw na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe, jest zależne od stażu pracy. Prawo do tych świadczeń nabywają pracownicy przez cały okres ich zatrudnienia w jednostce. Rodzi to zobowiązanie jednostki w stosunku do pracowników w przyszłości.

Jednostka może zastosować uproszczenie w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości i nie tworzyć rezerw na ww. świadczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy. Z reguł zawartych w normie prawnej o rachunkowości, a także z postaci aktualnego wzoru podsumowania okazuje się, że powinno się uruchomić rezerwę, na prawnie wiążące przyrzeczenia, do zdobywania powinności na rzecz zatrudnionych.

Znaczącym elementem doktryny finansów jest właściwe obliczenie, a następnie zabezpieczenie zasobu na powinności pracownicze. Należą do nich dla przykładu odprawy emerytalne, wyróżnieniarocznicowe czy różnego rodzaju inne kompensaty dla zatrudnionych. Zasoby, wprowadza się na pewne albo o wielkim poziomie przypuszczenia, przyszłezapewnienia. Rezerwy takie, uruchamia się w ciężar kosztów podstawowej produkcji zakładu.

Do świadczeń zakładowych, na które w rzeczywistości najczęściej wprowadzane są rezerwy, są: zobowiązania po upływie zatrudnienia – powinności pracownicze które są należne po ustaniu stosunku pracy na przykład emerytury i inne świadczenia emerytalne, ubezpieczenia na życie po wygaśnięciu porozumienia oraz ochrona zdrowia po wygaśnięciu porozumienia.Wprowadzanie rezerw na odprawy emerytalne i rentowe oraz wyróżnienia jubileuszowe, jest zależne od przepracowanych lat pracy.

Zobowiązanie do tych zobowiązań otrzymują pracownicy przez cały okres ich pracy w zakładzie. Przynosi to zobowiązanie zakładu w stosunku do pracowników w przyszłości. Spółka rejestracja spółki katowice może zastosować uproszczenie w ramach przyjętych zasad finansów na podstawie art. 4 ust. 4 prawa o rachunkowości i nie uruchamiać rezerw na wyżej wymienione wynagrodzenia, jeżeli nie wywiera to i nie ma to istotnienegatywnego znaczenia, na uczciwe i czytelne odzwierciedlenie sytuacji finansowej budżetu oraz wynik materialny.

Tags: rezerwy, odprawy emerytalne, zapewnienia