Dlaczego przychody spółki nie świadczą o jej rzeczywistej sytuacji materialnej?


Każdy biznesmen pragnie, aby obroty w jego firmie były jak największe. Teoretycznie przedmiot ujmując nie odzwierciedlają one rzeczywistej sytuacji finansowej spółki, ponieważ nie biorą pod uwagę wszystkich kosztów prowadzenia działalności.
Mogłyby być nimi rachunki za prąd lub pozostałe media, a również przykładowo pensje dla członków personelu.


budynek szkoły
Source: flickr.com


Analogicznie w naukach ekonomicznych ta sprawa odnosi się do takiego terminu jak przychody, ponieważ są to uzyskane lub należne wpływy w granicach prowadzonej działalności. Mogłaby być ona wykonywana samodzielnie czy na podstawie stosunku pracy. Zazwyczaj określeniem tym nazywamy sumaryczną wielkość sprzedaży dóbr, towarów i świadczeń netto (zobacz koszt pracownika) w jakimś okresie rozliczeniowym. Mógłby być nim np. tydzień, kwartał albo rok obrachunkowy. Ponadto przychody to nie tylko powiększenie papierów wartościowych danego podatnika, lecz też pomniejszenie jego obciążeń. Zazwyczaj jest to kombinacja wymienionych sytuacji.

Ten artykuł jest emocjonujący, ale warto sprawdzić też inne takiego typu materiały. Dlatego zobacz przykłady (https://www.tuv.com/poland/pl/certyfikat-scc-scp-bezpiecze%C5%84stwo-i-higiena-pracy-podwykonawc%C3%B3w.html), które również będą dla Ciebie pomocne.

Należy także pamiętać, że przychodem mogą być określone np. intratne zmiany kursów walut czy przyrost wartości aktywów na giełdzie. Profitami są również odsetki uzyskiwane przez przedsiębiorcę z udzielanych pożyczek czy weksli obcych.


W języku potocznym pojęcie przychodu i dochodu są stosowane zamiennie, jednak jest to duży błąd, ponieważ dochody są to przychody pomniejszone o koszty jego uzyskania.
Są nimi koszty poniesione w celu nabywania wpływu, jego utrzymania i zabezpieczenia jego pochodzenia. Powinny być one jednak związane z wykonywaną działalnością. Ponadto nie wszystkie ponoszone przez przedsiębiorcę związane z działalnością wydatki traktuje się jak koszt podatkowy.

Tags: nauka, rok, towar